Regulamin

§ 1. Definicje

1. Administrator - CENTRUM Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, mgr farm. Klaudiusz Such, z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica. Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dębicy pod numerem 5495/96, o numerze NIP: 872-100-08-10, REGON: 850308145, na podstawie koncesji o numerze FATA-9211-GM-14/11/94 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Tarnowie       
2. E-Apteka - Apteka Centrum w  Dębicy prowdząca sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych sprzedawanych bez przepisu lekarza, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, materiałów higienicznych i sprzętu medycznego z siedzibą przy ul. Krakowskiej 10
3. Hasło - ustalony przez Użytkownika ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika
4. Kodeks cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia  23.04.1964
5. Konto Użytkownika - podstrona serwisu zawierająca informacje o Użytkowniku
6. Produkt leczniczy - produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne
7. Rejestracja - czynność polegająca na utworzeniu Konta Użytkownika oraz nadaniu do niego Hasła na przygotowanym formularzu rejestracyjnym
8. Towar - artykuły prezentowane na stronie internetowej E-Apteki
9. Umowa Sprzedaży - umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
10. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 dz. U. 02.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami
11. Usługodawca - CENTRUM Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, mgr farm. Klaudiusz Such, z siedzibą pod adresem: ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica.Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Dębicy pod numerem 5495/96, o numerze NIP: 872-100-08-10, REGON: 850308145, na podstawie koncesji o numerze FATA-9211-GM-14/11/94 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanej przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Tarnowie
12. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 mają 2014 - Dz. U. Z 2014 poz. 827
13. Ustawa Prawo Farmaceutyczne -ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne - Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381
14. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi elektronicznej
15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży określającej liczbę i rodzaj Towaru 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. W Regulaminie tym przedstawiono ogólne zasady korzystania z usług E-Apteki przez Użytkowników oraz warunki świadczenia tych usług,  a w szczególności:
   - Zasady Rejestracji i  korzystania z Konta Użytkownika
   - Zasady i tryb składania Zamówień, realizacji płatności i dostawy
   - Zasady i tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży i reklamacji
2. Usługi świadczone przez E-Aptekę są usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Podlegają one również regulacjom       prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość ( Ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014 roku )
3. Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w następujący sposób :
    - telefonicznie: infolinia - 515-041-759 lub (014)670-43-02, czynna 24 godziny na dobę.
    - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty poprzez adres internetowy: zamow@centrum-apteka.pl, reklamacje@centrum-apteka.pl
    - w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie E-Apteki w zakładce "Kontakt"
   - adres do korespondencji: CENTRUM Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, mgr farm. Klaudiusz Such, Apteka   Centrum w Dębicy, ul. Krakowka 10, 39-200 Dębica,
4. W zawiązku z komunikacją Użytkownia z Usługodawcą, Użytkownik ponosi koszty wynikające z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi. Administrator E-Apteki nie pobiera dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim
5. Usługi świadczone przez E-Aptekę podlegają przepisom ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia wraz z przepisami  wykonawczymi
6. W E-Aptece prowadzona jest sprzedaż Produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych), wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków, materiałów higienicznych i sprzętu medycznego
7. Ceny Towarów przedstawione na stronie internetowej E-Apteki podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy do Użytkownika
8. Oferta oraz informacja o cenie podawane na stronie internetowej E-Apteki mają charakter wiążący od momentu otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji  Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Aptece , które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Użytkownika wiadomosći elektronicznej, o którym mowa powyżej
9. Informacje w karcie produktu (zdjęcia, właściwości, działanie, wielkość opakowania) aktualizowane są na podstawie danych producenta, służą celom informacyjnym i identyfikują dany Towar
10. Przed użyciem Produktów leczniczych, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu
11. Do przeglądania i  korzystania ze stron internetowych E-Apteki dostępnej pod adresem www.centrum-apteka.pl niezbębne są:
   - Komputer z dostępem do sieci Internet i przglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp.
   - aktywne konto poczty elektronicznej (poczta e-mail)
12. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski i do niektórych krajów Unii Europejskiej. 

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja w serwisie internetowym E-Apteki jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Rejestracja polega na utworzeniu w E-Aptece Konta Użytkownika. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny,
3. Formularz rejestracyjny zawiera następujące dane:
    - Login (Imię i Nazwisko/Nazwa)
    - Hasło
    - Adres poczty elektronicznej
    - Imię i nazwisko/Nazwę firmy
    - Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)
    - Adres zamieszkania (ulica,numer domu, kod pocztowy, miejscowość)
    - Opcjonalnie można zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT i podać numer NIP
    - zapoznać się i zaakceptować Regulamin;
4. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych zgodnie ze stanem rzeczywistym
5. Dane można aktualizować każdorazowo po zalogowaniu się na stronę internetową E-Apteki
6. Użytkownik może wskazać inny adres dostawy niż podany w trakcie rejestracji korzystając z opcji znajdującej się na dole formularza

§ 4. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych i pozostałych Towarów prezentowanych na stronie E-Apteki jest złożenie Zamówienia.
2. Zamówienia w E-Aptece przyjmowane są 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Użytkownik może je złożyć w następujący sposób:
   - W  miejscu prowadzenia apteki ogólnodostępnej pod adresem: ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica
   - Telefonicznie pod numerem telefonu : 515-041-759 lub (014) 670-34-02
   - Za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej: www.centrum-apteka.pl
   - Za pomocą poczty elektronicznej: zamow@centrum-apteka.pl
3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika w miejscu prowadzenia apteki ogólnodostępnej lub telefonicznie, osoba przyjmująca Zamówienie dokładnie określa:
   - Dane zamawiającego i odbiorcy: Imię i nazwisko/Nazwa, adres zamieszkania/dostawy, adres poczty elektroniczenj (e-mail), numer telefonu
   - Nazwę produktu leczniczego, jego dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania
   - Ilość produktu
   - Formę dostawy
   - Formę płatności
   - Całkowity koszt Zamówienia
   - Numer zamówienia i datę
4. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej E-Apteki:
    - Użytkownik wybiera zamawiane Towary w oparciu o informacje przedstawione na stronie internetowej E-Apteki, poprzez dodanie ich do koszyka;
   - Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobych oraz zakceptować treść Regulaminu
   - Użytkownik może modyfikować swoje Zamówienie, korzystając z informacji wyświetlonych na stronie internetowej aż do momentu przyciśniecia przycisku "Realizuj zamówienie";
   - po wypełnieniu formularza danymi teleadresowymi i kliknięciu dalej, Użytkownik dokonuje wyboru płatności i formy transportu;
   - Jako kolejny krok pojawia się podsumowanie Zamówienia;
 5. Formularz Zamówienia zawiera następujące dane: 
   - Dane indentyfikujące placówkę: nazwa, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia
   - Dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
 - Dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telfonu kontaktowego, jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego
 - Dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczna, liczbę opakowań
 - Numer Zamówienia, datę, imie i nazwisko osoby przyjmującej Zamówienie
 - Sposób płatności i dostawy
 -  Jeśli wszystkie dane są zgodne Użytkownik musi nacisnąć przycisk"Realizuj zamówienie";
6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje zwrotną wiadomość elektroniczną z E-Apteki informującą o akceptacji zawieranej Umowy Sprzedaży bądź jej braku
7. Umowa Sprzedaży traktowana jest za zawartą w momencie otrzymania wiadomości elektronicznej przez Użytkownika
8. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia
9. W kolejnych wiadomościach elektronicznych  Użytkownik  jest informowany o statusie złożonego Zamówienia.

§ 5. Odmowa realizacji zamówienia

1. E-Apteka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności:
   - W razie braku Towaru w magazynie E-Apteki
   - W przypadku braku wystarczającej ilości Towaru w magazynie E-Apteki
   - W przypadku wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania danego produktu na terenie Polski
   - Gdy dane podane przez Użytkownika są nieprawdziwe
2. Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie i uzgadnia przewidywany termin dostawy lub informuje o możliwości unieważnienia Zamówienia w części lub w całości
3. W przypadku niezrealizowania Zamówienia w całości lub jego części, a Użytkownik zapłacił za Zamówienie z góry, Usługodawca zwróci Użytkownikowi niezwłocznie zapłaconą wartość lub jej odpowiednią część. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, w jaki zapłacono za Zamówienie lub wskazany przez Użytkownika 

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów przedstawione na stronach internetowych E-Apteki podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy do Użytkownika
2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
   - przelew zwykły na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego. Dane do przelewu stanowią Załącznik Nr 1 do Regulaminu
   - płatność za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl (płatność kartą kredytową/przelew elektroniczny)
   - płatność za pobraniem uiszczana listonoszowi dostarczającemu zamawiany Towar. Do kosztów przesyłki doliczana jest dodatkowa dopłata w wysokości 3zł.
3. W przypadku odbioru osobistego w Punktach Odbioru, obowiązuje płatność z góry.
4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 7. Dostawa

1. Zamówiony w E-Aptece Towar dostarczany jest na wskazany w Zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2. Do wartości Zamówienia doliczana jest opłata za dostawę.
3. Koszty dostawy ponosi kupujący, które wynoszą  od 0.00 do 14.99 w zależnosci od wybranego sposobu dostawy i formy płatności. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy stanowią Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
4. Użytkownik może odebrać zamówiony Towar w Punktach Odbioru pod wskazanym adresem. Informacja o Punktach Odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Dostawa do Punktów Odbioru jest darmowa.
6.Wysyłka Zamówienia na wartość powyżej 300 zł odbywa się na koszt E-Apteki
7. Zamówienia są realizowane standardowo wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
8. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych. Informacje o czasie realizacji znajdują się w powiadomieniach elektronicznych
9. Standardowy czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku: braku dostepności Towaru lub braku wystarczającej ilości Towaru. O opóźnieniach w dostawie Użytkownik zostanie powiadommiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności elektronicznej  są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym E-Apteki.
11. Sposób dostawy/odbioru Towaru jest zawsze precyzowany w trakcie składania Zamówienia
12. E-Apteka wystawia fakturę VAT za sprzedane Towary po wybraniu przez Użytkownika takiej opcji w formularzu zamówienia i podaniu niezbędnych danych

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie w Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.poz.827) Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w trakcie 14 dni od daty nabycia Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Aby skorzystać z tego prawa, należy poinformować Administratora o decyzji odstąpienia w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą telefoniczną, lub elektroniczną za pośrednictwem poczty na wskazany adres: reklamacje@centrum-apteka.pl
3. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Po uzyskaniu akceptacji Administratora, Towar należy odesłać na adres: Apteka Centrum , ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstapił od Umowy Sprzedaży
5. Koszty odesłania Towaru do siedziby E-Apteki ponosi Użytkownik.
6. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego Towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne).
7. Odstąpienie od Umowy wiąże się ze zwrotem pełnej kwoty którą Użytkownik poniósł przy zakupie Towaru. Usługodawca zwraca wartość zakupionego Towaru, plus koszty transportu do Użytkownika, ale w wysokości ceny najtańszej przesyłki tj. 7.90 zł, niezależnie od rodzaju i ceny usługi dostawy, którą wybrał Użytkownik. Usługodawca nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora
8. Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na wskazane konto lub gotówką, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru ( nie później niż w termine 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny.
9. W niektórych przypadkach przewidziane jest wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczą one następująch Towarów:
   - Jeżeli wobec danego Towaru przewiduje się specjalne warunki przechowywania
   - Jeżeli Towar ulega szybkiemu zepsuciu
   - Jeżeli Towar ma krótki termin przydatności do spożycia
   - Jeżeli Towar jest dostarczany w zapieczentowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
10. W ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych, Ustawa o Prawach Konsumenta nie ma zastosowania.
11. Możliwość zwrotu Produktu leczniczego istnieje wyłącznie w przypadkach o których mowa w art. 96 ust. 5 i 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne.
12. Zgodnie z art. 96 pkt.5 oraz 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to produktu leczniczego i wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. W takich przypadkach ma zastosowanie procedura reklamacji i zwrotów

§ 9. Reklamacje i zwroty

1. Zaleca się, aby Użytkownik sprawdził zawartość przesyłki  w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie ewentulanego protokołu reklamacyjnego
2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania,  wgniecenia, zniszczenia opakowania itp.) mogące wpływać na jakość zamówienego Towaru zaleca się odmowę jej przyjęcia.
3. W takich sytuacjach zaleca się aby Użytkownik niezwłocznie skontaktował się z Administratorem telefonicznie 515-041-759, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@centrum-apteka.pl
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia).
5. Każdy Towar zakupiony w E-Aptece może być reklamowany jeśli posiada wady, jest sfałszowany lub jest niezgodny z Umową z zachowaniem odpowiednich terminów.
6. W przypadku reklamacji, Użytkownik powinien skontaktować z Administratorem telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą poczty na adres: reklamacje@centrum-apteka.pl
7. Reklamowany Towar Użytkownik odsyła po akceptacji reklamacji przez Administratora wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym dołączonym do przesyłki.
8. Formularz reklamacyjny stanowił Załącznik  nr 5 do Regulaminu
9. W formularzu należy zamieścić następujące informacje: dane zamawiającego, dane Zamówienia, opis niezgodnosci lub wady.
10. W przypadku leków i kosmetyków reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego produktu, natomiast w przypadku sprzętu medycznego w ciągu 14 dni roboczych.
11.Użytkownik może również zgłaszać wszelkie wady produktów bezpośrednio w serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej
12. Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku reklamacji.
13. Usługodawca dopuszcza następujące sposoby rozwiązywania reklamacji:
     - Obniżenie ceny wadliwego Towaru
     - Wymiana na ten sam Towar bez wad
     - Wymiana na inny Towar bez wad o tej samej wartości
     - Odstąpienie od Umowy
14. Koszty powtórnej wysyłki Towaru w przypadku uznanej reklamacji pokrywa Usługodawca
15. Jeżeli sposób rozwiązania reklamacji nie będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący, klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
16. Zwrot powinien nastąpić nie później niź 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpienia od Umowy
17. Produkty należy zwrócić do placówki prowadzacej sprzedaż wysyłkową pod adresem: ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica.
18. Do Towaru należy dołaczyć  potwierdzenie dokonania zakupu w E-Aptece.
19.Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na wskazane konto lub gotówka, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanej przesyłki

§ 10. Postanowienia końcowe

1.Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej E-Apteki są chronione prawami autorskimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego. ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2015r.  Poz. 481).
3. Użytkownicy E-Apteki mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych dostępne są wyłącznie dla podmiotów uczestniczących w realizacji Zamówieni

§ 11. Newsletter

1. Użytkownik E-Apteki może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomośći e-mail.
2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadmości newsletter

§ 12. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie nieporozumienia i spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Dębicy. 

§ 13. Czasokres obowiązywania Regulaminu


1 .Regulamin E-Apteki obowiązuje od dnia podpisania tj. od 06.07.2015 i wiąże strony na czas nieokreślony
2. Usługodawca zastrzeba sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulamianuu w każdym czasie.
3. Wszelkie niezbędne zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu jako załącznika do niniejszego Regulaminu

Załączmik Nr 1
"CENTRUM" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej mgr frm. Klaudiusz Such
ul. Krakowska 10
39-200 Dębica
ING Bank Śląski S.A
Nr konta: PL 39 1050 1722 1000 0090 8080 4397

Załącznik Nr 2
Odbiór osobisty w Punktach Odbioru - 0.00 zł
Poczta Polska - Kurier 48 -dostawa do oddziału Poczty - 10.50 zł
Poczta Polska - Kurier 48 - dostawa do domu - 11.99 zł
W przypadku płatności za pobraniem doliczana jest opłata w wysokości 3.00 zł
Dla zamówień powyżej 300 zł- 0.00 zł

Załącznik Nr 3
Dostępne Punkty Odbioru:
Apteka Centrum w Dębicy, ul. Krakowska 10,  39-200 Dębica
Apteka Centrum w Krakowie, ul. Miłkowskiego 3/01, 30-349 Kraków
Apteka Centrum w Jaśle, ul. Kościuszki 37A, 38-200 Jasło
Apteka Centrum w Krośnie, ul. Kisielewskiego 2,  38-400 Krosno

Załącznik Nr 4
Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży...................................., .......................................
(miejsce)                        (data)


APTEKA CENTRUM
UL. KRAKOWSKA 10
39-200 DĘBICA
adres e-mail:
reklamacje@centrum-apteka.pl
tel. 515-041-759


............................................................................
............................................................................
............................................................................
(dane konsumenta)


My/Ja ....................................
niniejszym informuję/my o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ......................................................................................................................................................................
Data odbioru rzeczy .........................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .....................................................................................................................
Adres konsumenta (-ów) ..................................................................................................................................

Podpis konsumenta (-ów) .................................................................................................................................
(w przypadku, gdy formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

Załącznik Nr 5
FORMULARZ REKLAMACYJNY 
DANE ODBIORCY (ZAMAWIAJĄCEGO):
Imię i nazwisko (nazwa): .................................................................................................................................
adres (ulica,kod pocztowy, miejscowość) : .........................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................................................................
telefon: .........................................................................................................................................................
DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
Data: ............................................................................................................................................................. Numerzamówienia:...........................................................................................................................................
Reklamowany produkt: ....................................................................................................................................
RODZAJ REKLAMACJI:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
SPOSÓB ROZWIĄZANIA REKLAMACJI:
o Dosłanie brakującego towaru
o Obniżenie ceny wadliwego  produktu
o Wymiana na na ten sam towar bez wad
o Wymiana na inny towar bez wad o tej samej wartości
o Zwrot zamówienego towaru
DANE DO PRZELEWU ( w przypadku ewentualnego zwrotu pieniędzy)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Data i podpis: ............................................................................................................................................................ 
SPOSÓB ROZWIĄZANIA REKLAMACJI (wypełnia Administrator) :..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Data i podpis :.................................................................................................................................................

 

Projekt i wdrożenie:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel. 17-862-05-45, fax 17-862-04-06,
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

Sprawdź aptekę

Koncesja na prowadzenie apteki

BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego