Reklamacje i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie w Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.poz.827) Masz prawo odstąpić od zawartej Umowy w trakcie 14 dni od daty nabycia Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Aby skorzystać z tego prawa, należy poinformować Nas o decyzji odstąpienia od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą telefoniczną - 515-041-759,(014) 670-34-02, lub elektroniczną za pośrednictwem poczty na wskazany adres: reklamacje@centrum-apteka.pl

 • Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Po uzyskaniu akceptacji, Towar należy odesłać na adres: Apteka Centrum , ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica.

 • Musisz  zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstapiłeś od Umowy.

 • Koszty odesłania Towaru do siedziby E-Apteki ponosi Kupujący

 • Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego Towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne).

 • Odstąpienie od Umowy wiąże się ze zwrotem pełnej kwoty którą Kupujący poniósł przy zakupie Towaru. E-Apteka zwraca wartość zakupionego Towaru, plus koszty transportu w wysokości ceny najtańszej przesyłki tj. 7.90 zł, niezależnie od rodzaju i ceny usługi dostawy, którą wybrał Użytkownik. Usługodawca nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora

 • Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na wskazane konto lub gotówką, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru ( nie później niż w termine 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny.

 • W niektórych przypadkach przewidziane jest wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczą one następująch Towarów:
     a. Jeżeli wobec danego Towaru przewiduje się specjalne warunki przechowywania
     b. Jeżeli Towar ulega szybkiemu zepsuciu
     c. Jeżeli Towar ma krótki termin przydatności do spożycia
     d. Jeżeli Towar jest dostarczany w zapieczentowanym opakowaniu, którego po otwarcoi opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 • W ramach wysyłkowej sprzedąży Produktów leczniczych, Ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania.

 • Możliwość zwrotu Produktu leczniczego istnieje wyłącznie w przypadkach o których mowa w art. 96 ust. 5 i 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

 • Zgodnie z art. 96 pkt.5 oraz 6 ustawy Prawo Farmaceutyczne Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to produktu leczniczego i wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. W takich przypadkach ma zastosowanie procedura reklamacji

 


                                  Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży...................................., .......................................
(miejsce)                        (data)


APTEKA CENTRUM
UL. KRAKOWSKA 10
39-200 DĘBICA
adres e-mail:
reklamacje@centrum-apteka.pl
tel. 515-041-759


............................................................................
............................................................................
............................................................................
(dane konsumenta)


My/Ja ....................................niniejszym informuję/my o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..........................................................................
Data odbioru rzeczy .........................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ..................................................................................
Adres konsumenta (-ów) ..................................................................................................

Podpis konsumenta (-ów) .................................................................................................
(w przypadku, gdy formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 

Reklamacje

 • Zaleca się, aby Użytkownik sprawdził zawartość przesyłki  w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie ewnetulanego protokołu reklamacyjnego

 • Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania,  wgniecenia, zniszczenia opakowania itp.), mogące wpływać na jakość zamówienego Towaru zaleca się odmowę jej przyjęcia.

 • W takich sytuacjach zaleca się aby Użytkownik niezwłocznie skontaktował się zAdministratorem telefonicznie 515-041-759,(014)670-34-02, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@centrum-apteka.pl

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia).

 • Każdy Towar zakupiony w E-Aptece może być reklamowany jeśli posiada wady, jest sfałszowany lub jest niezgodny z Umową z zachowaniem odpowiednich terminów.W przypadku reklamacji, Użytkownik powinien skontaktować z Administratorem telefonicznie lub drogą elektroniczną za pomocą poczty na adres: reklamacje@centrum-apteka.pl
  Reklamowany Towar Użytkownik odsyła po akceptacji reklamacji przez Administratora wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym dołączonym do przesyłki. W formularzu należy zamieścić następujące informacje: dane zamawiającego, dane Zamówienia, opis niezgodnosci lub wady.

 • W przypadku leków i kosmetyków reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego produktu, natomiast w przypadku sprzętu medycznego w ciągu 14 dni roboczych.

 • Użytkownik może również zgłaszać wszelkie wady produktów bezpośrednio w serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej
  Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyniku reklamacji.

 • Usługodawca dopuszcza następujące sposoby rozwiązywania reklamacji:
       a. Obniżenie ceny wadliwego Towaru
       b. Wymiana na ten sam Towar bez wad
       c. Wymiana na inny Towar bez wad o tej samej wartości
       d. Odstąpienie od Umowy

 • Koszty powtórnej wysyłki Towaru w przypadku uznanej reklamacji pokrywa Usługodawca

 • Jeżeli sposób rozwiązania reklamacji nie będzie dla Użytkownika satysfakcjonujący, klient może odstąpić od Umowy sprzedaży.Zwrot powinien nastąpić nie później niź 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpienia od Umowy.Produkty należy zwrócić do placówki prowadzacej sprzedaż wysyłkową pod adresem: ul. Krakowska 10, 39-200 Dębica.
  Do Towaru należy dołaczyć  potwierdzenie dokonania zakupu w E-aptece. Zwrot płatności płatności będzie dokonany przelewem na wskazane konto lub gotówka, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanej przesyłki

 
APTEKA CENTRUM
UL. KRAKOWSKA 10
39-200 DĘBICA
adres e-mail:
reklamacje@centrum-apteka.pl
tel. 515-041-759

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE ODBIORCY (ZAMAWIAJĄCEGO):
Imię i nazwisko (nazwa): ...............................................................................................................................................
adres (ulica,kod pocztowy, miejscowość) : .......................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................................
telefon: .......................................................................................................................................................................

DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
Data: ...........................................................................................................................................................................
Numer zamówienia: .......................................................................................................................................................
Reklamowany produkt: ..................................................................................................................................................

RODZAJ REKLAMACJI:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

SPOSÓB ROZWIĄZANIA REKLAMACJI (wypełnia Administrator) :............................................................................................................................................................
.....................
.............................................................................................................................................................

Data i podpis :..............................................................................................................................................................

Projekt i wdrożenie:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW,
tel. 17-862-05-45, fax 17-862-04-06,
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl

Sprawdź aptekę

Koncesja na prowadzenie apteki

BIP Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego